Kommende årsmøte

Kalenderen viser at det snart er oktober, og en må tenke litt på det kommende årsmøtet som skal avholdes innen utgangen av mars måned neste år.

Det vil bli arbeidet mot å få avholdt årsmøtet så tidlig som mulig over nyttår, og møtet vil bli varslet i henhold til kravet i klubbens vedtekter.

I forkant av møtet så er det viktig at alle som har saker de ønsker å ta opp, at disse sendes til styret, slik at styret både kan komme med en innstilling til det forslaget, og at forslaget kan presenteres på en god måte på årsmøtet.

Har du noen forslag til saker ut over det som er fastsatt i vedtektene som bør tas opp, så send ditt forslag til styret@timepk.no så snart du er klar.

Valg

Årsmøtet skal velge en rekke personer som skal arbeide for klubben det neste året

Samtidig med årsmøtet, så er det enkelte personer både i styret og andre roller som står på valg. Ønsker du selv å stille, eller har du forslag til personer som du mener vil kunne gjøre en god jobb for klubben, så kan du sende forslag til valgkomiteen som har e-postadressen: valgkomite@timepk.no

Verv/roller som er på valg

Styret
Leder, velges kun for 1 år om gangen
Nestleder, skal velges for 2 år
Styremedlem, skal velges for 2 år
Det gjenstår 1 styremedlem, og varamedlem i styret som ble valgt for 2 år, og som ikke er på valg

Revisor
Klubben skal ha 2 personer som har likeverdig rolle som revisor
Disse velges for 1 år, og har til oppgave å kontrollere at klubbens regnskap/økonomi stemmer overens med hva som er besluttet av årsmøte/styret

Valgkomite
Hele valgkomiteen er på valg hvert år, og består av en leder, et medlem, og en vararepresentant.

Valgkomiteen er det organet som koordinerer hvilke kandidater som skal velges, og presenterer dette for årsmøtet via styret som setter opp årsmøtedokumenter.De som er i valgkomi

Andre utvalg
For uten det som er nevnt, så trenger klubben alltid personer som både har lyst og mulighet til å bidra til å forbedre klubben. Dersom du eller noen du vet om som kan gjøre en god jobb for klubben, så vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt med enten styret eller valgkomite om du har forslag som bør tas med i vurderingen.

Spre budskapet