Årsmøte 2020

Det har allerede vært publisert en stund i kalenderen her på hjemmesiden at det er planlagt årsmøte i Time Pistolklubb den 3 februar klokken 18:00

Som ved tidligere årsmøter, så vil møtet bli avholdt i Sal 1 i 1 etg. i Orstadhuset, dvs. vi bruker hovedinngangen.

Bilde: Enterprise Apps Tech News

Legg til møtet i din egen kalender

Klikk på denne linjen for å få opp kalender som du kan legge inn i din egen favorittkalender

Det er en rekke forhold som allerede er bestemt i klubbens vedtekter som en må forholde seg til på et årsmøte, og dette er at det ikke er anledning til å ta opp saker som ikke er på den formelle innkallingen til møte.

En fullstendig innkalling vil bli sendt på e-post til samtlige medlemmer senest en uke før møtet, noe som igjen innebærer at dersom en vil ha en sak behandlet på årsmøtet så må disse være mottatt av styret senest to uker før årsmøtet.

Vi inviterer som normalt ledelsen i Rogaland Skytterkrets til møtet, slik at vi kanskje også får litt orientering fra de under selve møtet.

Klubbens vedtekter sier også følgende

§6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

§13 Årsmøtet
(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned[9].

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§15 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal[10]:

 • Godkjenne de stemmeberettigete.
 • Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 • Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 • Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 • Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 • Behandle forslag og saker.
 • Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
 • Vedta idrettslagets budsjett.
 • Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 • Foreta følgende valg:
  • Leder og nestleder
  • 2 styremedlem og 1 varamedlem
  • Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  • To revisorer.
  • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  • Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

For ytterligere detaljer om klubbens vedtekter så anbefales det at du leser mer på siden for vedtekter

Har du en sak som du ønsker å få behandlet så kan du sende den på e-post til post@timepk.no så vil styret først behandle saken og så presentere den på årsmøtet med styrets innstilling til den aktuelle saken. Husk at styret må ha mottatt saken senest to uker før årsmøtet.

Valg

Som det er beskrevet i klubbens vedtekter, så skal det også gjennomføres valg av en rekke personer til ulike verv. I tiden før årsmøtet så er det noen som er valgt på forrige årsmøte til å inneha rollen som valgkomite. Disse personene i form av valgkomite vil også fremme et oppsett til årsmøtet, hvor de har funnet personer som kan velges til de ulike vervene.

Viste du at det er helt mulig å foreslå enten deg selv eller andre til et verv under årsmøtet som ikke er tidligere publisert. Dette kalles oftest som et benkeforslag, og skal gis samme behandling som valgkomiteens forslag.

Husk bare at personen som blir foreslått via benkeforlsag skal være forespurt og skal ha sagt seg villig til å påta seg det aktuelle vervet, før en fremmer forslaget under årsmøtets behandling av valg.

Vel møtt!

Spre budskapet