Reglement og lover

I vår tilknytning til overordnede organisasjonsledd og nasjonale lover er vi underlagt en rekke ulige krav og forpliktelser som vi ønsker å synliggjøre.

Lov for Time Pistolklubb

Som klubb er vi forpliktet av overordnede organisasjonsledd å ha på plass en egen klubbintern lov som regulerer driften av klubben. Loven tar utgangspunkt i Lovnorm for lag og foreninger og er utarbeidet av Norges Idrettsforbund. I sin spede begynnelse hvor Idrettsforbundet påla alle underliggende organisasjonsledd å ha en klubbintern lov, så var det klubbens årsmøte sin plik å vedta loven. For noen år siden ble dette ansvaret flyttet over på klubbens styre, men klubbens medlemmer skal gjøres kjent med den til enhver gjeldende lov forTime Pistolklubb.

Norges Skytterforbund

Vår nærmeste overordnede organisasjonsledd er Norges Skytteforbund (NSF) som er et særforbund for sportsskyting. NSF har reglement som alle som er med i foreninger eller lag skal kunne for å delta i aktiviteter. Alt av lovverk og reglement for NSF er beskrevet på egen side under forbundets hjemmesider.

Dersom en ønsker å delta på eksempelvis feltstevner så forutsettes det at en har satt seg inn i reglement for øvelsene. Slike reglement er underlagt NSF sin administrering og danner grunnlaget for å kunne gjennomføre nasjonale konkurranser.

NSF er foruten representert med et eget forbundskontor og egen organisasjon, representert i hele landet gjennom skytterkretser. Time Pistolklubb er dermed tilordnet Rogaland Skytterkrets (RSK) som er en organisasjon som representerer sportsskyting på tvers av klubb, våpenart og aktivitet i Rogaland. Ettersom RSK er direkte underlagt NSF så er RSK definert som en særkrets.

Norges Skytterforbund er på sin side tilsluttet International Shooting Sport Federation (ISSF). ISSF er en internasjonal organisasjon som regulerer bla. sportskyting under de olympiske sommerlekene, samt nasjonale skyteprogram for 25m baneskyting med et par unntak.

Norges Idrettsforbund

Både Time Pistolklubb og Norges Skytterforbund er begge tilordnet Norges Idrettsforbund (NIF).

Som klubb har vi vårt lovverk (gjerne refertert til som vedtekter) for egen klubb som er basert på lovnorm som er utarbeidet av NIF. Både særkretser og særforbund har eget lovverk som er basert på egne lovnormer for de respektive organisasjonene.

NIF ha utarbeidet egne sider som omhandler det aller meste av reglement som ergjort gjeldende både for NIF og underliggende særforbund, særkretser og tilsluttede foreninger og lag.

Som for særforbund er også NIF representert lokalt i en rekke idrettskretser. På grunn av Time Pistolklubb sin plassering, er vi tilsluttet Rogaland Idrettskrets.

Nasjonale lover og forskrifter

Som både klubb og medlem i klubb er det en rekke lover som er gjeldende. Vi har plukket ut de viktigste lovene som en bør ha inngående kjennskap til enten en er skytter med eller uten eget våpen, eller om en innehar et verv i klubben.

Produktkontrolloven

Denne loven har til hensikt å forebygge at produkter og forbrukertjenester medfører helseskade, herunder sørge for at forbrukerprodukter og forbrukertjenester er sikre. I tillegg skal den bidra til å forebygge at produkter medfører miljøforstyrrelse, bl.a. i form av forstyrrelse av økosystemer, forurensning, avfall, støy og lignende.

Produktkontrolloven gir en direkte forpliktelse til klubbens styre, og som årsmøtevalgt representant i klubbens styre bør en ha inngående kjennskap til denne loven.

Våpenloven

Dersom en kommer i en situasjon hvor en ønsker å gå til anskaffelse av eget/egne våpen setter våpenloven en rekke krav til den som dette gjelder. I tillegg regulerer våpenloven hvordan klubben skal forholde seg til våpen og ammunisjon som er tilgjengelig for besøkende.

Det er en rekke tekniske defineringer som bidrar til at våpenloven kan håndheves og etterleves. Disse definisjonene og øvrige tekniske beskrivelser er beskrevet i detalj i våpenforskirften. Denne forskriften er vel så viktig som våpenloven å sette seg inn i om en går med ønsker å å søke om egne våpen.

Spre budskapet